Szkoła Podstawowa
w KoloniiDeklaracja dostępności

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

STRONY INTERNETOWEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W KOLONI

Oświadczenie w sprawie dostępności


To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Szkoły Podstawowej  w Koloni  – https://spkolonia.pl

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Szkoła Podstawowa   w Koloni  dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://spprokowo.edupage.org/  zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W Szkole Podstawowej w Koloni  przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa   https://spkolonia.pl /  spełnia wymagania w 95,35%.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa https://spkolonia.pl   jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848).

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej : https://spkolonia.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-30

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • po dokonaniu walidacji znaleziono ostrzeżenia dotyczące nadmiarowych wpisów (atrybutów) dla skryptów JavaScript (nie ma żadnego wpływu na korzystanie ze strony),
 • po dokonaniu walidacji znaleziono ostrzeżenia dotyczące nadmiarowych wpisów (atrybutów) dla styli CSS (nie ma żadnego wpływu na korzystanie ze strony),
 • po dokonaniu walidacji znaleziono ostrzeżenia dotyczące brakujących etykiet (label) w kodzie (nie ma żadnego wpływu na korzystanie ze strony),
 • po dokonaniu walidacji znaleziono ostrzeżenia dotyczące brakujących wpisów name dla kilku formularzy (nie ma żadnego wpływu na korzystanie ze strony),
 • po dokonaniu walidacji znaleziono ostrzeżenia dotyczące brakujących wpisów name dla elementu frame (nie ma żadnego wpływu na korzystanie ze strony),
 • po dokonaniu walidacji znaleziono ostrzeżenia dotyczące brakujących wpisów title w części linków (nie ma żadnego wpływu na korzystanie ze strony),
 • dla części elementów graficznych brakuje opisu alternatywnego (alt),
 • utrudnionym nawigowaniu po stronie bez użycia myszy (samą klawiaturą),
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona internetowa Szkoły Podstawowej jest w bardzo dużym stopniu zgodna z wytycznymi dla dostępności dla osób niepełnosprawnych. W przeprowadzonych testach uzyskuje ona wynik prawie 93% zgodności, a Szkoła Podstawowa dokłada wszelkich starań mających na celu polepszenia tego wyniku oraz wyeliminowania błędów czy ostrzeżeń. Strona wyświetla się i skaluje prawidłowo na przeglądarkach na komputerach/laptopach oraz urządzeniach mobilnych.

Na każdej stronie i podstronie w lewej górnej części zawsze widoczny jest duży przycisk pozwalający na:

 • zwiększenie wyświetlanego tekstu,
 • zmniejszenie wyświetlanego tekstu,
 • przełączenie strony w tryb skali szarości,
 • włączenie trybu wysokiego kontrastu,
 • przełączenie w tryb negatywu,
 • włączenie jasnego tła,
 • podkreślenie wszystkich linków,
 • włączenie bardziej czytelnej czcionki.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11- 30

Oparto je na:

 • samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego,
 • analizie przeprowadzonej przez wykonawcę strony,
 • wykorzystaniu walidatorów WWW,
 • wykorzystaniu narzędzi do testowania ze zgodnością ze standardami WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W celu zgłaszania organowi sektora publicznego nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu ww. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) uprzejmie prosimy o zgłoszenie problemu:

 • osobiście:
  w Szkole Podstawowej w Koloni
  Kolonia 101
  83- 328 Sianowo
  – w godzinach pracy Szkoły
 • telefonicznie:
  – 58 685 57 27
 • przez e-mail: szkolakolonia@wp.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Bożeną Merchel – Dyrektorem szkoły, adres poczty elektronicznej: szkolakolonia@wp.pl  numer telefonu: 58 685 57 27  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa  w Koloni , Kolonia 101, 83-328 Sianowo

Do budynku prowadzą trzy   wejścia. Wejście główne i  dwa wejście boczne . Budynek jest parterowy. Wejścia na parter nie jest  dostępne dla niepełnosprawnych, występuje jeden  schodek.

W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informuje się, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się – osoba uprawniona, która zamierza skorzystać ze świadczenia, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Koloni.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

– e-mail: szkolakolonia@wp.pl

– telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej – nr 58 685 57 27  ,

– drogą pocztową na adres – Szkoła Podstawowa w Koloni , Kolonia 101,  83- 328 Sianowo

W zgłoszeniu należy określić sprawę do załatwienia, metodę komunikowania się i podać sposób przekazania informacji zwrotnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu:

Numer identyfikacyjny REGON 190392277
Numer NIP 5891781934
Nazwa SZKOŁA PODSTAWOWA W KOLONI

   

Adres siedziby:

Województwo

POMORSKIE

Powiat

KARTUSKI

Gmina/Dzielnica lub Delegatura

KARTUZY - OBSZAR WIEJSKI

Ulica, miejscowość

KOLONIA 101

Poczta

83-328 SIANOWO

   

                                      Pozostałe (udostępnione) dane:

 

Kod i nazwa podstawowej formy prawnej

2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Kod i nazwa szczególnej formy prawnej

83 - SZKOŁY PUBLICZNE PODSTAWOWE

Kod i nazwa formy własności

113 - WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA

Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007

8520Z - SZKOŁY PODSTAWOWE

Data wpisu do rejestru / ewidencji

lub data powstania podmiotu *

1993-01-01

Data rozpoczęcia działalności **

1993-01-01

Organ rejestrowy / ewidencyjny

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Nazwa rejestru / ewidencji

REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Numer nadany przez organ rejestrowy / ewidencyjny

70779

* Dla podmiotów wpisanych do rejestru REGON w I etapie jego wdrażania (1975-1976 r.) za datę powstania podmiotu przyjmowano datę wpisu do rejestru REGON.

** Dla podmiotów wpisanych do rejestru REGON przed 2000 r. data rozpoczęcia działalności jest tożsama z datą powstania podmiotu.

 

Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Koloni za 2018 rok są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kartuzy

 

Powyższy obowiązek wynika z Par. 34 ust.10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911 z późn. zm.)

 

Źródło: http://www.stat.gov.pl/regon


Wytworzył:Eugeniusz Sikora2013-02-25
Udostępnił:Eugeniusz Sikora2013-02-25 18:28:54
Zmodyfikował:Bożena Merchel2019-05-10 18:19:23
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )