Szkoła Podstawowa
w Kolonii           Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu:

Numer identyfikacyjny REGON 190392277
Numer NIP 5891781934
Nazwa SZKOŁA PODSTAWOWA W KOLONI

   

Adres siedziby:

Województwo

POMORSKIE

Powiat

KARTUSKI

Gmina/Dzielnica lub Delegatura

KARTUZY - OBSZAR WIEJSKI

Ulica, miejscowość

KOLONIA 101

Poczta

83-328 SIANOWO

   

                                      Pozostałe (udostępnione) dane:

 

Kod i nazwa podstawowej formy prawnej

2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Kod i nazwa szczególnej formy prawnej

83 - SZKOŁY PUBLICZNE PODSTAWOWE

Kod i nazwa formy własności

113 - WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA

Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007

8520Z - SZKOŁY PODSTAWOWE

Data wpisu do rejestru / ewidencji

lub data powstania podmiotu *

1993-01-01

Data rozpoczęcia działalności **

1993-01-01

Organ rejestrowy / ewidencyjny

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Nazwa rejestru / ewidencji

REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Numer nadany przez organ rejestrowy / ewidencyjny

70779

* Dla podmiotów wpisanych do rejestru REGON w I etapie jego wdrażania (1975-1976 r.) za datę powstania podmiotu przyjmowano datę wpisu do rejestru REGON.

** Dla podmiotów wpisanych do rejestru REGON przed 2000 r. data rozpoczęcia działalności jest tożsama z datą powstania podmiotu.

 

Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Koloni za 2018 rok są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kartuzy

 

Powyższy obowiązek wynika z Par. 34 ust.10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911 z późn. zm.)

 

Źródło: http://www.stat.gov.pl/regon


Wytworzył:Eugeniusz Sikora2013-02-25
Udostępnił:Eugeniusz Sikora2013-02-25 18:28:54
Zmodyfikował:Bożena Merchel2019-05-10 18:19:23
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )